گروه "تفکر درخشان" با اتکا بر خلاقیت و نوآوری و استفاده از تکنولوژی های بروز و متناسب، بدنبال طراحی و اجرای نرم افزارهایی است که خصوصیات زیر را با خود بهمراه داشته باشند:
- ساده و آسان
- زیبا و کارا
- بدیع و منحصر بفرد
- اجرا شده براساس آنالیزها و بررسی های دقیق
- فراموش نشدن جزئیات
- اصلاح روند کاری موجود تا جای ممکن
- آینده نگرانه
   ما بدنبال تحقق ایده ها هستیم، ایده هایی که کاربردی باشند. از این ایده ها برای رفع نواقص سیستم های دستی و قدیمی بهره می بریم. تحقیق و بررسی از مراحل بسیار مهم در روند کاری این گروه می باشد، زیرا ما بر این باوریم آنالیز سیستم ها هستند که امکانات و توانایی های نرم افزارها را تعریف می کند و آنها را توسعه پذیر می سازد. این گروه برای رسیدن به اهداف خود تلاش خواهد کرد و در تمامی موارد کیفیت را مهمترین خصیصه می داند.