شرکت سپید آژند شمال شرکت سپید آژند شمال
بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
شرکت بازرگانی جاده ابریشم پرشیا شرکت بازرگانی جاده ابریشم پرشیا
دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی
دانشگاه جامع علمی - کاربردی گلستان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی بهاران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی بهاران
طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور
شرکت پارسان (وارد کننده دستگاه کپی) شرکت پارسان (وارد کننده دستگاه کپی)
موسسه زبان تاک موسسه زبان تاک
وب سایت پارک پایدار وب سایت پارک پایدار
(پایان یافته)
همایش صنایع غذایی نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
(پایان یافته)
نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404
(پایان یافته)
نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
(پایان یافته)